Regulamin konkursu

Regulamin konkursu:

GIVEAWAY Kryptoraport x  Onlybestminers 

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem promocji pod nazwą „GIVEAWAY Kryptoraport x  Onlybestminers” (zwanej dalej: Promocją) KR Grupa Medialna SP. Z O. O. z siedzibą w Łodzi,przy ulicy Henryka Sienkiewicza 85/87 / 8, 90-057 Łódź, Polska , KRS 0000828958 NIP 7282843953 REGON 385851596 (dalej jako: Organizator).
    Organizatorem konkursu jest kryptoraport (dalej, jako Organizator).

2. Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Konkursem lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: kryptoraport lub na adres mailowy: kontakt@kryptoraport.pl 

§ 2 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs odbywać się będzie w terminie od 14.03 od godz. 10:00 do 21.03 do godz. 23:59.

 

§ 3 Uczestnictwo w Konkursie

1. W konkursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:

-jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

-posiada aktywne, publiczne oraz rzeczywiste konto na portalu X.

§ 4 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W celu uczestniczenia w Konkursie osoba, spełniająca wymagania określone w § 3 powyżej ma obowiązek:

-zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

-przez cały okres trwania konkursu zachęcamy, by obserwować profil na portalu X kryptoraport oraz onlybestminers

2. Zadanie konkursowe:

-Zaobserwuj profile na X kryptoraport oraz onlybestminers
-Subskrybuj kanał Kryptoraport na Youtube 

-Zaobserwuj profile na Instagram  onlybestminers kryptoraport

– Opisz co zrobiłbyś gdybyś za pieniądze z krypto nie musiał już pracować?

-Dodatkowo można udostępnić post konkursowy na X.

§ 5 Przebieg Konkursu

1. W czasie trwania Konkursu uczestnicy spełniający warunki określone w § 2 i 3 komentują post konkursowy, odpowiadając na pytanie.

2. Ponadto, wykluczeniu z Konkursu podlega Uczestnik, który w toku konkursu naruszy prawa osób trzecich, w szczególności poprzez umieszczenie komentarza obraźliwego oraz Uczestnik, którego komentarz zawierać będzie zwroty obelżywe, dyskryminujące lub naruszające prawo w inny sposób.

3. Każdy Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z udziału w konkursie poprzez przesłanie Organizatorowi oświadczenia w formie wiadomości prywatnej na profilu kryptoraport oraz onlybestminers

 

§ 6 Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody

1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

  • 2x koparka SOLOBTC Jingle Mining
  • 2x portfel sprzętowy Trezor One

2. Nagrody przyznawane są Uczestnikom, którzy spełnili wymogi formalne regulaminu oraz przesłali komentarz Uczestnika pod postem konkursowym.

3. Zwycięzcy zostaną wybrani przez zebraną komisję.

4. Przed ogłoszeniem wyników, Organizator kontaktuje się z wybranymi zgodnie z ust. 3 i 4 laureatami za pośrednictwem wiadomości prywatnych na portalu X z informacją o wygranej w Konkursie. W terminie 3 dni od dnia wysłania wiadomości laureat powinien przekazać Organizatorowi:

  • dane teleadresowe niezbędne do wysłania nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wysłania nagrody, zgodnie z § 7 Regulaminu.

5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi przez laureata zgodnie z ust. 5 powyżej, laureata uznaje się za Uczestnika wykluczonego z udziału w Konkursie. W takiej sytuacji komisja konkursowa wybiera innego laureata.

6. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator. Organizator podejmie jednokrotną próbę wysyłki nagrody. W przypadku braku odbioru nagrody, Organizator nie podejmuje ponownej próby wysyłki nagrody.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23.03 na profilu kryptoraport oraz onlybestminers

§ 7 Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność doręczenia nagrody spowodowaną podaniem przez laureata nieprawidłowych danych.

2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis X ani z nim związany.

3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu X z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny oraz adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.

8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2024 r. i obowiązuje do momentu ostatecznego zakończenia Konkursu.

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

3. W czasie trwania Konkursu Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.Kryptoraport.pl

4. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.

Zapisz się do Newsletter'a!​ Co wtorek i czwartek newsletter z nową analizą techniczną!